شرح وظایف واحد

1- ارزيابي ظرفيت هاي موجود در استان جهت استقرار ثبت بيماري ها و پیامدهای سلامت در استان و کشور

2- تعيين موضوعات اولويت دار جهت استقرار برنامه ثبت

3- تأمين زير ساخت هاي لازم جهت راه اندازي و استقرار ثبت بيماري ها و پیامدهای سلامت

4- طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي و توانمند سازي اعضای هیئت علمی، گروه های کارشناسی تمامی معاونت های دانشگاه

5- تدوين برنامه استانی جهت سياستگزاري و حمايت از برنامه هاي ثبت

6- توسعه ارتباطات کشوری و همکاري با برنامه هاي ثبت  دانشگاه های کشور و همچنین  ثبت ملی بيماري ها و پیامدهای سلامت

7- کسب مهارت ها و دانش فني جهت اجراي طرح هاي استانی و ملی مبتني بر ثبت بيماري ها و پیامدهای سلامت

8- ايجاد بستر مناسب جهت رصد علمي و توليد شواهد و ارتقاء برنامه هاي پيشگيري و درمانی استان (زیرساخت و اجرای کوهورت)

9- انجام برنامه ثبت و ایجاد بانک اطلاعاتی علمی با مشارکت گروه علوم پایه – معاونت بهداشت و گروه بالینی جهت انجام پروژهش های مشترک با حضور هر سه حوزه علوم پایه، بهداشت و بالین