امور عمومی

 

 
نام و نام خانوادگی: سمیه امیریان

سمت: مسئول امور عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: پژوهشگر

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2637 - 33357035

 

لینک شرح وظایف