پرسش هاي متداول در دفتر مجله
درصورت فراموش کردن نام کاربری و رمز عبور در سایت مجله علمی چه باید کرد؟
در ارتباط با مقاله های کارآزمایی بالینی چه اقداماتی لازم است ؟
حجم مقاله باید چند صفحه باشد؟
مراجع باید طبق چه سیستمی نوشته شود؟
  • 1394/10/19 شنبه
    مراجع باید طبق چه سیستمی نوشته شود؟
حجم چکیده در مقاله ها به چه صورتی است؟
  • 1394/10/19 شنبه
    حجم چکیده در مقاله ها به چه صورتی است؟