اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

 
 نام و نام خانوادگی: شاپور رفیعی

سمت: کارشناس منابع علمی و انتشارات

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی

شماره تماس داخلی و مستقیم:  2692 

 

لینک شرح وظایف