متون عمومي

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی قزوین، یكی از هشت معاونت دانشگاه است كه زیر نظر ریاست دانشگاه فعالیت می كند.

این معاونت هفت مرکز تحقيقاتی و چهار واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی در حيطه های تخصصی مختلف را در زير مجموعه خود دارد. دانشكده های مختلف نيز از طريق معاونين پژوهشی منتصب از سوی رؤسای دانشكده ها فعاليت های تحقيقاتی خود را تحت نظارت اين معاونت اجرا می نمايند.

معاونت تحقیقات و فناوری، مسئولیت مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر امور حوزه پژوهشی دانشگاه  و هدایت و حمایت از فعالیت های پژوهشی اساتید، محققان، دانشجویان و كاركنان را بر عهده دارد.