دبیرخانه و بایگانی

 


 

نام و نام خانوادگی: فرشته علیخانی

سمت: مسئول دبیرخانه

مدرک تحصیلی: کاردانی

رشته تحصیلی: بهداشت عمومی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2636- 33357035

 

لینک شرح وظایف

 

 

 


 

نام و نام خانوادگی: زهره صالح نیا

سمت: متصدی بایگانی

مدرک تحصیلی: دیپلم

رشته تحصیلی: علوم تجربی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2675

 

لینک شرح وظایف