امور مالی

 


 

نام و نام خانوادگی: زینب حبیبی

سمت: عامل مدیر مالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: حسابداری

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2641- 33357035

 

لینک شرح وظایف

 

 

 


 

نام و نام خانوادگی: معصومه حسن پور

سمت: حسابدار

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: حسابداری

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2640- 33357035

 

لینک شرح وظایف

 

 

 


 

نام و نام خانوادگی: علی خلیلی

سمت: کارپرداز

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت امور فرهنگی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2669 - 33368123

 

لینک شرح وظایف

 

 

 


 

نام و نام خانوادگی: رضا قدمی

سمت: جمعدار اموال

مدرک تحصیلی: دیپلم

رشته تحصیلی: نقشه کشی ساختمان

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2669

 

لینک شرح وظایف