اهداف معاونت
اهداف معاونت پژوهش و فناوری :

1 - توسعه تحقیقات علمی دانشگاه

2 - توسعه و تقویت شبکه اطلاع رسانی

3 - توانمندسازی اعضای هیات علمی ، دانشجویان و کارشناسان دانشگاه

4 - توسعه سلامت و گسترش تحقیقات مبتنی به سلامت

5 - راه اندازی مراکز تحقیقاتی بر اساس نیازهای ملی و منطقه ای

6 - توسعه مراکز رشد فناوری های زیست پزشکی

7 - مشارکت در راه اندازی شرکت های دانش بنیان