ارتباط با ما - تماس با ما

ارتباط با واحدهای تابعه معاونت
 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بلوار شهید بهشتی، فرعی مودت

کدپستی 13911/34156

Dept of research

Qazvin University of Medical Sciences

Shahid Beheshti, Ave' 3415613911 Qazvin' IRAN

Email: research.dpt@qums.ac.ir