نسخه جدید سال 2016 شاخص ارزیابی مجلات با عنوان CiteScore
شاخص CiteScore مربوط به مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی Scopus‌ است که از نظر محاسباتی شبیه به Impact Factor بوده ولی بازه زمانی مربوط به محاسبه تعداد مقالات در آن 3 ساله است. بدین مفهوم که برای محاسبه شاخص CiteScore سال 2016، تعداد استنادات دریافتی مجله در سال 2016 بر تعداد مقالات منتشرشده مجله در 3 سال قبل از آن تقسیم می‌شود.وضعیت مجلات علوم پزشکی کشور بر حسب مقادیر citeScore در سال 2016