انفورماتیک


  


نام و نام خانوادگی: زینب اسدی

سمت: کارشناس انفورماتیک

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2644- 2645- 33357036

 

لینک شرح وظایف