انفورماتیک


  


نام و نام خانوادگی: زینب اسدی

سمت: کارشناس انفورماتیک

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات

شماره تماس داخلی و مستقیم:  2645

 

لینک شرح وظایف