فرآيند انتشار مقاله در مجله علمي - پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي قزوين

مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین نشریهای علمی و غیرانتفاعی است. این مجله با هدف ارتقای سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان و علاقهمندان رشتههای علوم پزشکی؛ کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی به منظور تبادل تجربهها و دستاوردهای تازه علمی و کمک به توسعه بهداشت و سطح سلامت جامعه انتشار مییابد.

 

عنوان نشریه: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  (دو ماهنامه(

صاحب امتیاز و ناشر : دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مدیر مسؤول: دکتر حمیدرضا جوادی

سردبیر: دکتر مرجان نصیری اصل

ویراستاران: دکتر مرجان نصیری اصل، دکتر تکتم کریم زاده، مهشید کلانتری، عاطفه خشکچالی

صفحه نگار : مهشید کلانتری

سایت مجله: http://journal.qums.ac.ir 

دسترسی اختصاصی: www.magiran.com/qums

نشانی الکترونیک: jresearchdpt@qums.ac.ir

 

چکیده و متن کامل تمام مقاله های این مجله از طریق سایت مجله به صورت رایگان قابل دسترسی است.

 

مقاله های این مجله در سایت های  SIS, ROAD, Barakatkns,Ulrichesweb, Iran Medex, Emro, SID, ISC, Doaj, Google scholar, RICeST, Magiran, Drji نمایه شده است.