معرفی رییس گروه

 
 نام و نام خانوادگی: شهرزاد غلامی

سمت: رییس گروه اطلاع رسانی پزشکی و تأمین منابع

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد (دانشجوی دکتری)

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2655- 33357039

 

لینک شرح وظایف