فرم ثبت گواهي -معاونت

  نام :  دکتر فاطمه
  نام خانوادگي :  محمدی
  کدملي :  4322043771
  نام کارگاه :  آشنایی با فرآیند اخذ مصوب های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
  پست الکترونيک :  
   گواهي کارگاه:  براي دريافت گواهي خود کليک کنيد

6.0.9.0
V6.0.9.0