دکتر شهرزاد غلامی

 

دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی 

sh.gholami@qums.ac.ir

33335447 - 2665

 

شرح وظایف: 

 •     نظارت و هماهنگی بین فعالیت‌کتابخانه‌های مرکزی و واحدهای تابعه و عملکرد مراکز اطلاع‌رسانی پایش عملکرد جامع نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای، پژوهش محور و به کار گرفته شده در مراکز
 •     نظارت، ارزیابی و تکمیل وب سایت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی تابعه و اطلاع‌رسانی منابع و بانک‌های اطلاعاتی الکترونیک
 •     اخذ آمار، تهیه گزارشات و پایش عملکرد واحدهای تابعه
 •     ارزیابی نحوه استقرار و بروزرسانی سامانه‌های جامع اطلاعاتی و نظارت بر نحوه کاربری آن‌ها
 •     همکاري و تعامل با دانشگاه‌هاي قطب منطقه‌اي در خصوص اخذ همکاری‌های بین دانشگاهی و یا به اشتراك‌گذاري منابع
 •     نظارت بر اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام در خصوص دسترسی به منابع و بانک‌هاي اطلاعاتی الکترونیک مورد نیاز جامعه محققین حوزه سلامت
 •     کنترل، نظارت و ارزشیابی عملکرد مراکز اطلاع‌رسانی واحدهای تابعه دانشکده‌ای و بیمارستانی
 •     نظارت بر شیوه ارائه خدمات و فعالیت کمیته تألیف و ترجمه
 •     برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط یا حوزه اطلاع‌رسانی پزشکی
   

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0