گواهي کارگاه نام کارگاه نامنام خانوادگيکدمليپست الکترونيکمشاهده جزییات
    از  3  
براي دريافت گواهي خود کليک کنيد آشنایی با فرآیند اخذ مصوب های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی مهنازکارگر جهرمی 2460227108
براي دريافت گواهي خود کليک کنيد آشنایی با فرآیند اخذ مصوب های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دکتر معصومهاصلانی مهر4322042910
براي دريافت گواهي خود کليک کنيد آشنایی با فرآیند اخذ مصوب های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دکتر مهدیرنجبران5879974510
براي دريافت گواهي خود کليک کنيد آشنایی با فرآیند اخذ مصوب های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دکتر مرضیهکارگر جهرمی 2471708900
براي دريافت گواهي خود کليک کنيد آشنایی با فرآیند اخذ مصوب های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دکتر محسنابراهیمی2229789791
براي دريافت گواهي خود کليک کنيد آشنایی با فرآیند اخذ مصوب های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دکتر فاطمهمحمدی4322043771
براي دريافت گواهي خود کليک کنيد آشنایی با فرآیند اخذ مصوب های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دکتر سید امیرحسینی4322919294
براي دريافت گواهي خود کليک کنيد آشنایی با فرآیند اخذ مصوب های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دکتر حسام الدینعسکری0533414148
براي دريافت گواهي خود کليک کنيد آشنایی با فرآیند اخذ مصوب های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دکتر بهارهرضایی2002753520
براي دريافت گواهي خود کليک کنيد اخلاق در انتشار آثار پژوهشیدکتر مهدیرنجبران5879974510

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0