• ساعت : ۰۸:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ 
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مرحله پیگیری مركز كوهورت سلامت كاركنان آغاز شد

دکتر حسین خادم حقیقیان، مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین از شروع مرحله ی پیگیری سالیانه مطالعه کوهورت سلامت کارکنان پس از مرحله ثبت نام دانشگاه خبر داد.
وی گفت: در این مرحله، از ابتدای شهریور 1401،  پیامد های مهم سلامت کارکنان، شامل: رخداد بیماری‌های اخیر در فاصله زمانی ثبت نام در مطالعه، تاکنون، بررسی و ثبت می‌ شود. 
به گفته دکتر خادم حقیقیان،  جدول زمانبندی برقراری تماس با کارکنان شرکت کننده در مطالعه بر اساس ترتیب حضور آنان در مرحله اول مطالعه یا مرحله ثبت نام انجام خواهد شد. 
وی با بیان اینکه طی پیگیری سالیانه هر شرکت کننده، پرسشنامه پیگیری تلفنی سالیانه و لیست موارد فوتی و بستری  توسط پرسشگر تکمیل می‌شود؛ گفت: از اطلاعات بستری در بیمارستان و مدارک مرتبط با اقدامات تشخیصی و درمانی انجام شده و داروهای مصرفی، برای تکمیل فرم مرور پیامد استفاده می‌شود. 
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0