پرسشنامه رضايت ارباب رجوع از خدمات شهروند گرامي خواهشمند است با اعلام ميزان رضايت خود از هريک از محورهاي ارائه شده در اين پرسشنامه مارا در ارتقاي سطح رعايت حقوق شهروندي ياري فرماييد .
   تاريخ ثبت فرم : 1402/01/08
  
  اطلاعات کلي   
  شغل :  
  جنسيت :  
  سن :  
  تحصيلات :  
  تعداد دفعات مراجعه براي دريافت خدمت در سال اخير :   
  
  براي دريافت چه خدمتي مراجعه نموده ايد؟   
  نام واحد مورد نظر را انتخاب کنيد:   
  نام فرايند مورد نظر را درج نماييد :   
  
   شفافيت فرايندي  
   نحوه ي اطلاع رساني درباره مراحل انجام کار :  
  نحوه ي اطلاع رساني درباره مدارک مورد نياز براي ارائه خدمات :  
   انجام کار براساس ضوابط اداري و عدم دخالت قضاوت هاي شخصي:  
  
   پاسخگويي و مسئوليت پذيري   
   نحوه رفتار و راهنمايي و پاسخگويي مسئول مربوطه :   
   به موقع بودن و شفاف بودن :  
  
   تسلط بر فرايند   
  دقت کارمند در انجام کار به گونه اي که نياز به دوباره کاري نباشد :  
  
  نظام مند بودن فرايند   
   تعداد دفعات مراجعه به سازمان براي دريافت خدمت :   
  تعهد و پايبندي به زمان ارائه خدمت در فرم رسيد خدمت :   
  ميزان مراجعه به قسمت ها و بخش هاي مختلف براي دريافت خدمت :   
  
  نظام مند بودن فرايند   
   نظم، ترتيب و سهولت دسترسي به افراد و امکانات براي دريافت خدمت :  
   دريافت يکباره مدارک و اطلاعات بصورت الکترونيکي يا حضوري در هنگام مراجعه :  
   ارائه اطلاعات تکراري ( کپي شناسنامه، کارت ملي، ارائه چندباره اطلاعات)  به واحدهاي مختلف :  
   احساس نياز به سفارش و توصيه براي دريافت خدمت :  
  
  کليت فرايند   
   احساس رضايت از کل خدمت دريافت شده :  
  ارائه پيشنهاد درخصوص نحوه ارائه خدمات :   
  ارسال

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0