معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال 1375 فعالیت خود را با هدف پشتیبانی از تحقیقات وفناوري محققین حوزه علوم پزشکی دانشگاه آغاز نمود. این معاونت با در حال حاضر مسؤولیت توسعه و هماهنگی و ارزیابی پژوهشکده ها و فعالیت هاي پژوهشی 5 دانشکده (پزشکی، دندان پزشکی، پرستاري و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی)، 7 مرکز تحقیقات مصوب (پیشگیري از پوسیدگی دندان، رشد کودکان، ،SDH ، بیماري هاي متابولیک، سلولی و مولکولی ، میکروب شناسی پزشکی و ایمنی محصولات بهداشتی) ، واحدهاي توسعه تحقیقات بالینی در 5 مرکز آموزشی- درمانی، مرکزرشد فنآوري زیست پزشکی، دفتر ارتباط با صنعت، دفتر دو مجله علمی- پژوهشی و انگلیسی زبان دانشگاه را بر عهده دارد.
از سوي دیگر با توجه به گسترش دانشگاه و ایجاد رشته هاي تحصیلات تکمیلی و دستیاري پزشکی و دندان پزشکی، ارزیابی و حمایت از پایان نامه هاي تحقیقاتی این دانشجویان نیز از جمله مسؤولیت هاي این معاونت محسوب می شود. اهم  فعالیت هاي معمول این معاونت عبارتند از: برگزاري منظم شوراهاي پژوهشی ، HSR،  کمیته منطقه اي اخلاق درپژوهش هاي زیست پزشکی، شوراي تألیف و ترجمه، تصویب و حمایت از طرح هاي تحقیقاتی ، تجهیز و محموعه سازي کتابحانه هاي تابعه دانشگاه، تشویق و حمایت از چاپ مقالا ت علمی -پژوهشی، برگزاري کارگاه هاي توانمندسازي وپژوهشی، چاپ مجله و کتاب، برگزاري همایش هاي سراسري و بین المللی، حمایت از ابداعات و اختراعات ، جذب هسته هاي فناور در مرکز رشد و برنامه ریزي جهت ورود شرکت ها از مرحله پیش رشد به توسعه، ایجاد شبکه تحقیقاتی، امورمربوط به جشنواره هاي رازي و خوارزمی و پژوهشگر برتر، برنامه ریزي جهت تأسیس مراکز تحقیقاتی جدید و انتشار مجلات علمی جدید.
 6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0