1.   بررسی ویژگی های شناختی کاربران در حین تعامل با نظام‌های اطلاعاتی
2.   ارزیابی ترجمان دانش جایگاه، نقش و تاثیر آن بر کیفیت برونداد پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی
3.    بررسی مولفه‌های (اعم از فرهنگی، روانشناختی، جامعه شناختی، فناورانه، رفتاری و ...) دخیل در تعامل انسان و اطلاعات
4.    تحلیل رفتار و تصور کاربران وب در استفاده از نظام‌های مختلف بازیابی اطلاعات 
5.   شناسایی و تحلیل ماهیت، رویکرد، ساختار و کارکرد رفتار اطلاع‌یابی و بازیابی اطلاعات مشارکتی
6.    تحلیل و ارزیابی رفتار اطلاعاتی جامعه دانشگاهی علوم پزشکی در شبکه های اجتماعی
7.    شناخت عوامل اثرگذار بر نگرش و انگیزش پژوهشگران (اعضای هیئت علمی و ...) در فعالیت علمی و پژوهش و تولید علم (آیین نامه ، انگیزه مادی ، فضای اجتماعی و...)
8.    نقش شاخص‌های کمی و کیفی مرتبط با ارزشیابی پژوهش در ارتقاء اعضای هیآت علمی دانشگاه‌و ایجاد سازگاری شاخص ها با نظام پژوهشی ایران
9.    ارائۀ راهکارهایی برای توسعۀ شیوه‌های سنجش و ارزیابی اثربخشی پژوهشی پژوهشگران و دانشگاه‌ها در محیط مجازی
10.    حق مولف در کتابخانه های دیجیتال (جنبه های حقوقی، اقتصادی، فنی، مدیریتی)
11.    امکان سنجی و به کارگیری فناوری های جدید در  کتابخانه های دیجیتال دانشگاه های علوم پزشکی
12.    بررسی رایانش ابری و پدآفند غیرعامل در  کتابخانه‌های دیجیتال
13.   نقش و جایگاه کتابخانه ملی در تدوین استانداردهای فناوری های امنیت محتوا کتابخانه‌های دیجیتال
14.    دسترسی آزاد به اطلاعات و رعایت قوانین مرتبط با حقوق مالکیت فکری در کتابخانه‌های دیجیتال
15.    بررسی کیفیت دیجیتال سازی منابع و الزامات آن در دانشگاه علوم پزشکی
16.    کاربرد فناوری های مبتنی بر موبایل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی
17.    ارزشیابی منابع و نظامهای اطلاع رسانی و کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی
18.    اطلاع درمانی و حوزه های وابسته( سواد سلامت، سواد الکترونیک سلامت، کتاب درمانی،وب درمانی و ...)
19.    دانش، مهارتها و توانایی نیروی انسانی در خصوص مدیریت منابع دیجیتالی
20.    واکاوی وضعیت کاربست مدیریت دانش در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
21.   تحلیل وضعیت سامانه‌های مدیریت اطلاعات پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی
22.    امکان سنجی استقرار و توسعه طرح توسعه پایدار در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی  با رویکرد کتابخانه های سبز
23.    ارزیابی و تحلیلی مهارتهای سواد اطلاعاتی پژوهشگران در حوزه های موضوعی علوم پزشکی
24.    سرقت علمی و شناخت و نقد عوامل ساختاری اثرگذار بر آن
25.    اقتصاد اطلاعات و جریان شناسی تولید، توزیع و مصرف اطلاعات
26.    شناسایی، بررسی و پیاده‌سازی مؤلفه‌های توسعه پایدار در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی
27.    بررسی مدل‌های خرید و سازماندهی منابع الکترونیکی در کتابخانه‌ها
28.    بررسی سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی و ماهیت تأثیر شیوه های آموزشی بر آن
29.    چالشهای رویکردهای کنونی در ارزشیابی علم و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی(در سطوح محققان)6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0