ردیف

عنوان هدف عملیاتی

هدف کلان مرتبط دانشگاه

هدف کلی مرتبط وزارت

نام معاونین مرتبط در صورت مشترک بودن هدف

1

افزایش تعداد محققان با شاخص h معادل15  و بالاتر براساس  Scopusاز 1 به 3 نفر

G4

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای، نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم

 

2

افزایش جذب عضو هیات علمی پژوهشی از 1 به 3

G3: S3

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای، نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم

 

3

افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه‌بندي يك درصد برترين دانشمندان جهان از صفر به یک

 

دستیابی به توسعه علوم و فناوری های نوین و نافع متناسب با اولویت ها ، نیازها و مزیت های نسبی کشور و انتشار و به کارگیری آنها در نهادهای مختلف آموزشی، صنعتی و خدماتی، به ویژه نظام سلامت ( تحقق دانشگاه نسل سوم)

 

4

افزایش مقالات پراستناد در حوزه سلامت بر اساس ESI 5 درصد نسبت به سال 1399

 

//

 

5

افزايش طرح‌های تحقيقاتی کاربردی از طريق ارتقای شاخص‌های ترجمان و کارسازی دانش به میزان  5 درصد نسبت به سال 1399

 

//

 

6

افزایش تعداد مقالات منتشر شده در 10% مجلات برتر هر رشته بر اساس شاخص CiteScore  توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی 10 درصد نسبت به سال 1399

 

//

 

7

افزایش تعداد مجلات علوم پزشکی نمایه شده درPubMed ، Scopus و ISI web of science از صفر به یک

 

//

 

8

توسعه پژوهش‌های بین‌المللی حوزه سلامت نسبت به کل پژوهش‌های سلامت (بر اساس شاخص  Collaboration International براساس بانک اطلاعاتی Scopus)) 10 درصد نسبت به سال 1399

 

//

 

9

افزایش خدمات آزمایشگاه‌ تحقیقات جامع موجود و راه‌اندازی و تکمیل  یک آزمایشگاه تحقیقات جامع جدید (5% درصد نسبت به سال 1399)

 

//

 

10

افزایش طرح‌های پژوهشی ملی، بین بخشی و فرادانشگاهی در حوزه علوم پزشکی 10 درصد نسبت به سال 1399

 

//

 

11

افزایش تحقیقات دانشجویی غیرپایان‌نامه‌ای (منجر به چاپ مقاله نمایه شده در ISI: WOS و یا MEDLINE) 10 درصد نسبت به سال 1399

 

//

 

12

افزایش تعداد واحدهای توسعه تحقیقات بالینی از 2 به 3

 

//

 

13

افزایش تعداد  مراکز رشد فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی از 4 مورد به 6 مورد در سال 1400

 

//

 

14

افزایش محصولات دانش‌بنیان تجاری‌شده حوزه سلامت (بر اساس تعداد محصول دانش‌بنیان دارای مجوز) از 4 محصول به 5 محصول دانش بنیان در 1400

 

//

 

15

افزایش  محصولات  تجاری سازی شده ی شرکت های  مستقر مرکز رشد فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی (از 4 مورد به 6 مورد در سال 1400)

 

//

 

16

افزایش تعداد اختراع ثبت شده در حوزه سلامت (تعداد ثبت اختراعات حوزه سلامت به تعداد کل اختراعات ثبت شده) 3 درصد نسبت به سال 1399

 

//

 

17

افزایش طرح‌های فناورانه محصول‌محور 4 مورد طرح فناوری مصوب در سال 1400

 

 

//

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0